Regulamin

Zasady korzystania z Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Moczarach

Ten regulamin opisuje Inkubator przetwórstwa lokalnego w Moczarach i zasady użytkowania jego pomieszczeń przez klientów. Wszystkie osoby korzystające z Inkubatora są odpowiedzialne za znajomość treści Regulaminu. Muszą stosować się do zawartych w nim zasad i polityk oraz stosować się do ogólnych zasad i przepisów bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z tego typu pomieszczeń.

Celem Inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach jest wspomóc klienta w zapewnieniu mu spełniającego wymogi sanitarno-epidemiologiczne pomieszczeń wraz z urządzeniami i wyposażeniem  pozwalającego mu na testowanie, uruchomienie i rozwijanie swojej działalności w zakresie przetwórstwa żywności. Inkubator przetwórstwa lokalnego stosuje zasadę zero tolerancji dla warunków nieodpowiadających wymogom sanitarno-epidemiologicznym i dla niebezpiecznych praktyk w zakresie przetwórstwa żywności oraz będzie karać klientów, którzy nie zastosują się do zasad działalności, opisanych w tym Regulaminie.

Podstawową cechą funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego w  Moczarach  jest pomoc lokalnym producentom w legalnym, zgodnym z przepisami wytwarzaniu żywności, pomoc przy wejściu na drogę profesjonalnej produkcji i sprzedaży ich wyrobów oraz założenie, iż z jego infrastruktury korzystają podmioty odrębne np.  rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, właściciele lokali gastronomicznych. Zasada jego funkcjonowania polegała będzie na udostępnianiu odpowiedniej infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych, po kosztach niższych niż rynkowe, aby ułatwić im rozwój przyszłej działalności gospodarczej. Inkubator będzie też służył przetwarzaniu oraz przechowywaniu produktów wytworzonych w inkubatorze. Inkubator przetwórstwa lokalnego będzie zatrudniał specjalistę, który służył będzie pomocą od strony technologicznej. Inkubator nie będzie prowadził sprzedaży, którą będzie prowadzić tylko i wyłącznie osoba korzystająca z inkubatora. Korzystanie z zaplecza technologicznego będzie odpłatne w wysokości pokrywającej koszty utrzymania inkubatora.

Postanowienia ogólne

 1. Rezerwacje:

Wszystkie rezerwacje są dokonywane poprzez wypełnienie stosownego formularza. Zgłoszenie należy przesłać mailem na adres gpmk@wp.pl lub dostarczyć do biura Inkubatora – Moczary, 38-700 Ustrzyki Dolne. Rezerwacje są dostępne dla klientów, którzy (i/lub ich pracownicy) mają aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, przeszli przeszkolenie BHP oraz posiadają potwierdzoną przez personel Inkubatora przetwórstwa lokalnego, znajomość obsługi urządzeń w pomieszczeniach kuchennych.

W przypadku wielu zgłoszeń na ten sam okres wynajmu pomieszczeń, personel Inkubatora będzie oferował wynajęcie pomieszczeń Inkubatora proporcjonalnie do wielkości rezerwacji, tak aby jak największa liczba użytkowników mogła z niego korzystać. Rezerwacje jednej lub kilku firm nie mogą spowodować braku dostępu do pomieszczeń Inkubatora przez innych użytkowników, o ile spełniają oni warunki wynajmu pomieszczeń i wyposażania Inkubatora.

 • Rezerwacje długoterminowe

Możliwe są rezerwacje pomieszczeń kuchni w dłuższym okresie na podstawie tygodniowego, dwutygodniowego czy też miesięcznego harmonogramu. Rezerwacje długoterminowe będą preferowane w stosunku do rezerwacji bieżących min. w wysokości opłat za korzystanie. Niemniej zasada dostępu do pomieszczeń Inkubatora przez jak największą liczbę osób i podmiotów będzie także stosowana.

 • Dostęp do obiektu

Dostęp do pomieszczeń Inkubatora możliwy jest albo w obecności pracownika Inkubatora albo samodzielnie po wcześniejszym uzgodnieniu z personelem Inkubatora. Dostęp w obecności pracownika potwierdzony będzie każdorazowo wraz ze sprawdzeniem pomieszczeń i urządzeń oraz ich czystości, także sprawdzenie wymagań w stosunku do osób korzystających z pomieszczeń poprzez zapis w rejestrze korzystania z Inkubatora.

Dostęp samodzielny będzie możliwy dla osób i podmiotów, które legitymować się będą wystarczającym doświadczeniem znajomością zasad korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora. Ocena stopnia doświadczenia klienta pozwalającego na samodzielne korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora należy do jego personelu i jest w kompetencji Kierownika Inkubatora. 

 • Dodatkowy czas

Oczekuje się, że klienci wykorzystają pomieszczenia kuchenne dla swoich potrzeb i pozostawią je czyste w wynajętym czasie. Uprasza się o szanowanie potrzeb innych klientów do skorzystania z pomieszczeń kuchni w zaplanowanym przez nich czasie. Niedotrzymywanie czasu przeznaczonego na korzystanie z pomieszczeń przez danego klienta, może spowodować, odrzucenie kolejnych rezerwacji pomieszczeń tego klienta. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

 • Anulowanie rezerwacji

Inkubator stosuje rygorystyczną politykę rezygnacji, w celu zapewnienia maksymalnego stopnia wykorzystania pomieszczeń kuchni przez klientów. Rezerwacje mogą zostać unieważnione bez konsekwencji na 3 dni wcześniej. Jeśli klient musi zrezygnować z pomieszczeń, szczególnie w okresie krótszym niż 3 dni wyprzedzenia, zachęca się klienta do znalezienia kogoś, kto byłby w stanie wynająć pomieszczenia na godziny wcześniej zarezerwowane przez kogoś innego. Wszystkie odwołania muszą być dokonane mailem lub pisemnie. Nie można dokonać anulowania rezerwacji telefonicznie.

 • Przekazanie rezerwacji

W przypadku przewidywanego niewykorzystania wcześniej zarezerwowanych pomieszczeń, można odstąpić rezerwację innym klientom, którzy są w stanie wykorzystać pomieszczenia w danym czasie. Należy skontaktować się z personelem Inkubatora z zapytaniem czy jacyś klienci nie są zainteresowani wykorzystaniem pomieszczeń w danym czasie.

 • Płatności

Ceny zawarte są w cenniku udostępnionym w biurze Inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach.

Płatności za korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora dokonywane mogą być na wiele sposobów i mogą być przedmiotem indywidualnych rozstrzygnięć w stosunku do każdego klienta.

 • Godziny pracy biura

Personel Inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach jest dostępny w biurze Inkubatora, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Jeśli klient potrzebuje porozmawiać z personelem Inkubatora z jakiegokolwiek powodu, jest proszony o podjęcie próby takiej rozmowy w wyznaczonych godzinach pracy biura lub kontakt na adres- gpmk@wp.pl.

Pomieszczenia oraz urządzenia

 1. Magazynowanie

Magazynowanie jest możliwe tylko w chłodni. Jest możliwość wyznaczenia dodatkowych, zabezpieczonych pomieszczeń do składowania, ale taką ewentualność  należy omówić z personelem Inkubatora. Przedmioty nieodpowiednie do składowania w pomieszczeniach Inkubatora jak np. odzież osobista,  nie mogą być przechowywane w pomieszczeniach Inkubatora w jakimkolwiek miejscu i w jakimkolwiek czasie. Nie można przechowywać w pomieszczeniach magazynowych żadnych przedmiotów takich jak patelnie, garnki, miski, itp. Taki sprzęt jest przewidziany do wykorzystania tylko w pomieszczeniach Inkubatora w czasie zarezerwowanym dla wynajmu kuchni.

Półki w chłodni zostaną udostępnione zgodnie z zawartą umową dotyczącą ich wynajmu. Należy pamiętać, że wszystkie przedmioty pozostawione w pomieszczeniach Inkubatora i magazynowych bez uzgodnienia lub znajdujące się tam powyżej terminu przydatności do spożycia będą usuwane przez personel Inkubatora. Wszystkie produkty żywnościowe muszą być składowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Wszystkie produkty żywnościowe przechowywane muszą spełniać normy sanitarno-epidemiologiczne. Wszystkie przedmioty, które nie są zgodne z obowiązującymi normami zostaną natychmiast usunięte, a ich właściciele mogą być ukarani np. odmową ponownego wynajęcia pomieszczeń.

 • Wspólne pomieszczenia

Pomieszczenia Inkubatora wynajmowane są tylko do wyłącznego korzystania przez klienta w czasie przez niego zarezerwowanym, dopuszczalne jest korzystanie z pomieszczeń przez kilku użytkowników zajmujących się innym rodzajem produkcji czyli  korzystają również z innych urządzeń.  Pomieszczeniem wspólnym jest chłodnia. Umieszczanie i zabieranie przedmiotów z pomieszczeń magazynowych musi być także uzgadniane z personelem Inkubatora.

 • Wyłączność pomieszczeń

Zarezerwowane pomieszczenia są do wyłącznego użytku klienta z zastrzeżeniem jak w punkcie wyżej. W żadnym momencie, inna osoba (poza pracownikami klienta) nie może korzystać z pomieszczeń kuchennych i magazynowych w czasie rezerwacji klienta/ klientów. Żadna żywność przygotowana lub pakowana poza pomieszczeniami Inkubatora nie może być przedstawiona jako przygotowana w pomieszczeniach Inkubatora.

 • Urządzenia i wyposażenie

Urządzenia i wyposażenie zawarte w pomieszczeniach Inkubatora będących przedmiotem najmu, będące do dyspozycji klienta są wymienione w załączniku nr 1. Rzeczy nie wymienione w tym załączniku nie są w dyspozycji klienta. Wyjaśnia się także, że wraz z wynajmem pomieszczeń Inkubator nie zapewnia surowców i dodatków żywnościowych, chyba że jest to przedmiotem osobnej umowy pomiędzy klientem i Inkubatorem

 • Ładowanie i Parking

 Wszelki załadunek i rozładunek odbywa się poprzez oznakowane drzwi wejściowe do pomieszczeń Inkubatora. Nie wolno parkować przy drzwiach załadunku/rozładunku. Nie można pozostawiać samochodu lub innych obiektów na parkingu, poza okresem wynajmu pomieszczeń, bez uzgodnienia z personelem Inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Zapisy końcowe

 1. Użytkowanie pomieszczeń i ich utrzymanie w czystości

Od klientów oczekuje się utrzymania obiektu w stanie czystym w każdym czasie, spełniającym odpowiednie wymagania sanitarne. Nie wolno przewiercać, przebijać, naklejać i w jakikolwiek inny sposób niszczyć ściany czy umeblowanie pomieszczeń Inkubatora. Nie wolno podobnie niszczyć jakichkolwiek urządzeń i wyposażenia tych pomieszczeń. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje nałożenie kar i/lub utratę możliwości korzystania z pomieszczeń Inkubatora. Należy pamiętać, że za wszelkie kary poniesione przez Inkubator przetwórstwa lokalnego w wyniku kontroli służb sanitarnych, a wynikające bezpośredniego z nieprzestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych przez klientów,  Inkubator będzie obciążał klienta.

Nieprzestrzeganie zasad pozostawiania pomieszczeń w czystości spowoduje nałożenie kary. Poważne naruszenia w tym względzie mogą prowadzić do czasowego zawieszenia lub zakazu korzystania przez klienta z pomieszczeń Inkubatora. W przypadku zawieszenia lub zakazu, wszystkie rezerwacje dokonane prze klienta, zostaną natychmiast anulowane. Prosimy o zgłaszanie jakichkolwiek naruszeń niniejszych zasad. Uprasza się klientów o szanowanie czasu i komfortu innych użytkowników pomieszczeń Inkubatora, zapewniając ich czystość i funkcjonalność przez cały czas.

 • Środki i sprzęt do utrzymywania czystości

Inkubator przetwórstwa lokalnego dostarcza środki i podstawowy sprzęt do utrzymania czystości. Koszty środków czystości zawarte są w opłacie za korzystanie z pomieszczeń inkubatora.

 • Czyszczenie urządzeń

Urządzenia należy przeczyścić mokrą ściereczką. W urządzeniach, które można zdemontować na mniejsze części, należy umyć części ruchome w zlewie do mycia naczyń. Palniki, które są mocno zabrudzone muszą być usunięte z pieca i umyte. Inkubator stosuje zasadę zero tolerancji dla wszelkich odpadków żywności pozostawionych na/w urządzeniach. Klient korzystający jest odpowiedzialny za pozostawione urządzenia i stan ich czystości.

 • Czyste stoły i podłogi

Od klientów oczekuje się pozostawienia w czystości stołów i podłóg w wynajętych pomieszczeniach. Wszystkie stoły, podłogi i zlewy należy przetrzeć na mokro. Najpierw należy użyć miotły lub szczotki jeśli to konieczne. Klienci są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości podłogi w udostępnionych pomieszczeniach. Należy usuwać wszelkie wycieki lub plamy, które mogą powodować, że podłoga będzie śliska i tym samym niebezpieczna dla osób po niej się poruszających. Prosimy o zgłaszanie do personelu Inkubatora jakichkolwiek uszkodzeń podłogi lub stołów. Inkubator stosuje zasadę zero tolerancji dla wszelkich odpadków żywności pozostawionych na podłodze, stołach lub w zlewach.

 • Odpady

Wszystkie śmieci muszą być usunięte z pomieszczeń przed końcem rezerwacji. Worki ze śmieciami muszą być związane i umieszczone w miejscach do tego wyznaczonych. Umieszczenie śmieci w pojemnikach bez worków na śmieci nie będzie tolerowane. Kartony muszą być podzielone, spłaszczone. Nie należy przenosić koszy na śmieci z różnych części pomieszczeń Inkubatora. Klient zostanie ukarany grzywną za niestosowanie się do w/w zasad.

 • Opuszczenie pomieszczeń

Opuszczenie pomieszczeń Inkubatora odbywa się w obecności pracownika Inkubatora, który dokonuje ich odbioru lub wg innych uzgodnień z pracownikami inkubatora lub samodzielnie w przypadku klientów, którzy uzyskali pozwolenia na takie korzystanie z pomieszczeń i wyposażenia Inkubatora.

 • Zdrowie i bezpieczeństwo

Inkubator przetwórstwa lokalnego wymaga standardowego, odpowiedniego stroju do pracy dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z ogólnymi przepisami w tym zakresie. W szczególności:

 • Nie wolno nosić sandałów i butów z odkrytymi palcami
 • Pachy muszą być zakryte
 • Włosy muszą być zakryte podczas wchodzenia do pomieszczenia kuchennego i cały czas podczas pobytu w nim
 • Nie wolno stosować szklanych, ceramicznych lub innych łamliwych pojemników;
 • Biżuteria nie może być noszona w pomieszczeniu kuchennym (kolczyki, bransoletki, naszyjniki itp.), jak również cokolwiek, co może się złamać lub w wyniku uszkodzenia odpaść i tym samym skazić żywność produktu; obrączki ślubne mogą być noszone pod warunkiem , że są mocno nałożone i nie mogą być łatwo usunięte;
 • Zażywanie narkotyków i alkoholu w pomieszczeniach Inkubatora jest surowo zabronione;
 • Ubrania powinny czyste przed rozpoczęciem pracy. Koszulki muszą obejmować skórę/włosy pod pachami oraz na torsie.